top of page

Produkter

Bold Title

Dokument

Bold Title

Leverantör av säkerhet sedan 2003

Gate Security AB har levererat tjänster och installerat användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker, kedjor, privata företag och den offentliga sektorn sedan 2003. Gate Security är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och certifierade kameraingenjörer enligt SSF 1069. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.

 

Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom

 • Handel

 • Kommun & landsting

 • Transport

 • Logistik

 • Fotbollsarenor

 • Bensinstationer mm

 

 

Vi erbjuder marknadsledande larmteknik med trygghets- och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet såsom system för

 

 • Kameraövervakning

 • Varularm

 • Passersystem

 • Porttelefoni

 

 

Företaget har rikstäckande försäljnings och serviceorganisation med kontor i Karlstad, Stockholm och Göteborg. För att täcka hela Sverige samarbetar Gate Security med ett antal utvalda partners. Gate Security finns även i Norge (Gate Security AS) och i Finland (Gate Security OY) med egen försäljning och serviceorganisation.

 

 

Gate Securitys Affärsidé

Gate Security AB ska leverera användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker, privata företag och den offentliga sektorn.

Huvudmålet är att minska stölder och trygga kundens omgivning med den allra senaste teknologin som finns att tillgå på marknaden.

Här hittar du oss

Vi finns alltid nära till hands.

Personal

Här är vi som jobbar som säljare, växel och tekniker på Gate Security.

Säljare

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

Tekniker

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Administration

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Name

Title

07070707

Våra Referenser

Här är ett urval av Gate Securitys referenser från en mängd olika branscher för våra produkter och tjänster.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Gate Security AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

 

Ledningssystemet är tillgängligt för behörig personal via vår server eller tillgängliga handböcker på kontor/ personalrum. Ett processbaserat ledningssystem bygger på att företagets olika processer och dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den processmodell som tillämpas för ledningssystemet.

 

Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden.

 

 • Ledningsprocesser beskriver hur företaget leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget.Utveckling betraktas också som ledningsprocesser.

 • Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav.

 • Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten.

 • Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav.

 

 

Kvalitetsledningssystem

Gate Security AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt uppfyllande kraven i SSF 1044 nivå 3 och 4.

 

Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001:2008 krav 7.3 Konstruktion och utveckling.

 

Avsnittet utesluts beroende på att 101 inte har konstruktionsansvar eller arbetar med produktutveckling.

Kvalitetsarbetet berör alla i företaget. Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling.

 

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

 

 

Miljöledningssystem

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.

 

I miljöutredningen klargörs även tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas.

 

Miljöutredningen uppdateras en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av vårt fortsatta miljöarbete.

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • LinkedIn

Har du frågor?

Vill du ha en offert eller annan information från Gate Security?

bottom of page